Mariposa butterflies

Inhoudsopgave

Algemene voorwaarden 

Artikel 1. Definities 
Artikel 2. Identiteit van de Ondernemer 
Artikel 3. Toepasselijkheid 
Artikel 4. Het aanbod, offertes en aanbiedingen 
Artikel 5. De Overeenkomst 
Artikel 6. Herroepingsrecht – bedenktijd 
Artikel 7. Kosten in geval van herroeping 
Artikel 8. Uitsluiting herroepingsrecht 
Artikel 9. De prijs 
Artikel 10. Levering / uitvoering / risico-overgang 
Artikel 11. Conformiteit en Garantie 
Artikel 12. Retourvoorwaarden 
Artikel 13. Betaling 
Artikel 14. Aansprakelijkheid & Vrijwaring 
Artikel 15. Overmacht 
Artikel 16. Klachtenregeling 
Artikel 17. Geschillen 
Artikel 18. Aanvullende of afwijkende bepalingen 


ARTIKEL 1. DEFINITIES

In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen, zowel in enkelvoud als in meervoud, telkens aangeduid met een hoofdletter, de volgende betekenis:

Algemene voorwaarden: deze Algemene voorwaarden;

Afnemer: Consument en/of Zakelijke klant;

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn Herroepingsrecht;

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een Overeenkomst aangaat met de Ondernemer;

Dag: kalenderdag;

Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de Consument, Zakelijke afnemer of Ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Consument om binnen de bedenktijd de Overeenkomst te ontbinden;

Ondernemer: de natuurlijke persoon, handelend onder de naam “Mariposa Butterflies” en/of “mariposabutterflies.com" die producten en/of diensten (al dan niet op afstand) aan Afnemers aanbiedt;

Overeenkomst op Afstand: de overeenkomst waarbij, in het kader van een door de Ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de Overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer Technieken voor communicatie op afstand; 

Overeenkomst: een Overeenkomst op Afstand, dan wel een separaat opgestelde Overeenkomst betreffende de verkoop van producten en/of diensten tussen Ondernemer en Afnemer (niet zijnde een Overeenkomst op Afstand), indien een voor zover daarop deze Algemene voorwaarden (geheel of gedeeltelijk) van toepassing worden verklaard;

Schriftelijk: Elk uit woorden of cijfers bestaand geheel dat kan worden gelezen, gereproduceerd,en vervolgens medegedeeld, dat met elektronische middelen overgebrachte of opgeslagen informatie kan bevatten;

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een Overeenkomst, zonder dat Ondernemer en Afnemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

Zakelijke klant: iedere natuurlijk – en/of rechtspersoon, die staat ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel en die handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf een Overeenkomst met de Ondernemer aangaat dan wel aan wie aan de Ondernemer een aanbieding doet;

ARTIKEL 2. IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER

Mariposa Butterflies
handelend onder de naam/namen: Mariposa Butterflies en/of mariposabutterflies.com

Vestigingsadres:
Victorieuxstraat 37 - 3089PX - Rotterdam 


Bereikbaarheid: 
24 uur per dag 7 dagen per week via e-mail: via dit formulier

KvK-nummer: 77027507
Btw-identificatienummer: NL003143358B95

ARTIKEL 3. TOEPASSELIJKHEID

3.1. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Ondernemer, elke offerte en op elke tot stand gekomen Overeenkomst, voor zover van deze Algemene voorwaarden niet door de Ondernemer en Afnemer uitdrukkelijk en Schriftelijk is afgeweken.

3.2. Voordat de Overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene voorwaarden aan de Afnemer beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven dat de Algemene voorwaarden bij de Ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de Afnemer zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3.3. Indien de Overeenkomst op Afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de Overeenkomst wordt gesloten, de tekst van deze Algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Afnemer ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Afnemer op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een Duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar van de Algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Afnemer langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

3.4. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze Algemene voorwaarden.

3.5. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en/of andere voorwaarden van de Afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3.6. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze Algemene voorwaarden volledig van toepassing. Ondernemer en Afnemer zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen. Hetzelfde geldt indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om de inhoud van de Overeenkomst te wijzigen en/of aan te vullen.

3.7. Indien zich tussen Ondernemer en Afnemer een situatie voordoet die niet in deze Algemene voorwaarden en/of aanvullende Overeenkomst is geregeld, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze Algemene voorwaarden.

3.8. Indien Ondernemer niet steeds strikte naleving van deze Algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Ondernemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om alsnog en/of in andere gevallen de stipte naleving van deze Algemene voorwaarden te verlangen.

ARTIKEL 4. HET AANBOD, OFFERTES EN AANBIEDINGEN

4.1. Ieder aanbod van Ondernemer op de website van Ondernemer (www.mariposabutterflies.com) geheel vrijblijvend. 

4.2. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft en/of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk door Ondernemer in het aanbod vermeld.

4.3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Afnemer mogelijk te maken. Als de Ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Aan de afbeeldingen zelf kunnen geen rechten worden ontleend, omdat veel artikelen zijn samengesteld uit natuurlijke materialen, dieren en/of door handwerk tot stand is gekomen. Wat ieder artikel in het aanbod uniek maakt. En wat betekent dat er onderling (kleine) verschillen zijn. Kennelijke vergissingen of fouten/verschrijvingen in het aanbod binden de Ondernemer niet.

4.4. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Afnemer duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft onder andere doch niet uitsluitend het navolgende het bijzonder: 
• de prijs, inclusief belastingen, tenzij anders overeengekomen;
• de eventuele kosten van aflevering/bezorging en/of andere werkzaamheden die de Ondernemer in verband met de Overeenkomst voor de Afnemer verricht (bijvoorbeeld administratiekosten);
• de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de Overeenkomst;
• de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
• het al dan niet van toepassing zijn van het Herroepingsrecht;
• de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de Techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel; 

4.5. Een samengestelde aanbieding/prijsopgave verplicht Ondernemer niet tot het uitvoeren van een gedeelte van de Overeenkomst tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige bestelopdrachten/Overeenkomsten.

ARTIKEL 5. DE OVEREENKOMST

5.1. De Overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4 en 5, tot stand op het moment van aanvaarding door de Afnemer van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

5.2. Indien de Afnemer het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de Ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan zowel de Afnemer als de Ondernemer de Overeenkomst ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

5.3. Indien de Overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de Ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de Afnemer elektronisch kan betalen, zal de Ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

5.4. De Ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de Afnemer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien de Ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5.5. Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van (voldoende) beschikbaarheid van de betreffende producten en/of diensten. 

5.6. Ondernemer heeft steeds het recht om bepaalde werkzaamheden in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst te laten verrichten door derden, zonder dat hiertoe voorafgaande instemming van Afnemer voor vereist is.

5.7. Indien Ondernemer gegevens behoeft van de Afnemer voor de uitvoering van de Overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Afnemer deze juist en volledig aan Ondernemer ter beschikking heeft gesteld.

ARTIKEL 6. HERROEPINGSRECHT – BEDENKTIJD

6.1. Bij de aankoop van producten heeft de Consument de mogelijkheid de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende een Bedenktijd van 14 (viertien) Dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het bezorgde product door de Consument of een vooraf door de Consument aangewezen en aan de Ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger. Het Herroepingsrecht is slechts voorbehouden aan de Consument en komt uitdrukkelijk niet toe aan de Zakelijke klant.

6.2. Tijdens de Bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn Herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de Ondernemer retourneren, conform de door de Ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Ook is het voor verantwoording van Consument dat het product tijdens de Bedenktijd vrij blijft van schimmel/mot/parasiet/(stof)luis en/of ander insect en/of andere zaken die het product kunnen beschadigen op straffe van verval van het Herroepingsrecht.

6.3. Bij levering van diensten heeft de Consument eveneens de mogelijkheid de Overeenkomst op afstand zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 (veertien) Dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de Overeenkomst.

6.4. Om gebruik te maken van zijn Herroepingsrecht, zal de Consument zich richten naar de door de Ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering van diensten ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

6.5. Het in dit artikel bepaalde geldt niet in een geval waarbij het bepaalde onder artikel 8 van toepassing is.

ARTIKEL 7. KOSTEN IN GEVAL VAN HERROEPING

7.1. Indien de Consument gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

7.2. Indien de Consument een bedrag betaald heeft, zal de Ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 Dagen na retourontvangst van de terugzending of (indien het product nog niet aan de Consument geleverd is) herroeping, terugbetalen. 

7.3. Het in dit artikel bepaalde geldt niet in een geval waarbij het bepaalde onder artikel 8 van toepassing is.

ARTIKEL 8. UITSLUITING HERROEPINGSRECHT

8.1. Indien de Consument niet over een Herroepingsrecht beschikt, kan dit door de Ondernemer alleen worden uitgesloten indiende Ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst, heeft vermeld.

8.2. Uitsluiting van het Herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten: 
• die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Afnemer;
• die niet standaard tot het assortiment van www.mariposabutterflies.com horen, en op verzoek van Consument is/zijn besteld;
• die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
• die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
• die snel kunnen bederven of verouderen;
• waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft.

8.3. Uitsluiting van het Herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten: 
• betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
• waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de Consument is begonnen voordat de Bedenktijd is verstreken;
• betreffende weddenschappen en loterijen.

ARTIKEL 9. DE PRIJS
9.1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.

9.2. In afwijking van het vorige lid kan de Ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de Ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld. 

9.3. Prijsverhogingen na de totstandkoming van de Overeenkomst zijn alleen toegestaan indien:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. deze het gevolg zijn van een wijziging in de Overeenkomst;
c. de Consument de bevoegdheid heeft de Overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

9.4. De op de website van Ondernemer in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW. De in een offerte aan een Zakelijke klant genoemde prijzen van producten of diensten worden vermeld exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. 

9.5. Ondernemer is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

9.6. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Ondernemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Afnemer de resultaten van de daaraan voorafgaande fase Schriftelijk heeft goedgekeurd.

ARTIKEL 10. LEVERING / UITVOERING / RISICO-OVERGANG

10.1. De Ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

10.2. Als plaats van levering geldt het (verzend/ontvangst)adres dat de Afnemer aan Ondernemer kenbaar heeft gemaakt.

10.3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze Algemene voorwaarden is vermeld, zal de Ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Afnemer hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Afnemer heeft in dat geval het recht om de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

10.4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de Ondernemer het bedrag dat de Afnemer betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 Dagen na ontbinding, terugbetalen.

10.5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de Ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen.

10.6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de Ondernemer tot het moment van bezorging op het in overeenstemming met het in lid 2 genoemde adres of een vooraf aangewezen en aan de Ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

10.7. Op het moment van de risico-overgang van het product van Ondernemer naar Afnemer worden eveneens indien en voor zover van toepassing eventuele ringen en/of vergunningen/certificaten en/of andere uit overheidswege verplichte documenten (bijvoorbeeld CITES) aan Afnemer overgedragen, en is Afnemer van af dan verantwoordelijk voor de correcte administratie en bewaring van voormelde gegevens. Ondernemer kan van af dan nimmer meer aansprakelijk worden gesteld voor schade, boetes uit controle, overtreding en/of verlies van voormelde gegevens etc. Indien Afnemer het product op terechte gronden aan Ondernemer retourneert als vermeld in artikel 6 en/of 11, dan draagt Afnemer daarmee tevens de eventuele aan hem aan hem geleverde ringen en/of vergunningen/certificaten en/of andere uit overheidswege verplichte documenten als voormeld aan Ondernemer over en is hij verplicht deze aan Ondernemer weer af te geven.

ARTIKEL 11. CONFORMITEIT EN GARANTIE

11.1. De Ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

11.2. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Afnemer zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt/toegestaan is voor het gebruik aldaar en of deze voldoen aan de voorwaarden en wettelijke eisen die daaraan gesteld worden. Ondernemer kan hiervoor nimmer aansprakelijk gesteld worden en Afnemer vrijwaart Ondernemer dan ook voor eventuele schaden, boetes en/of andere straffen die uit een dergelijk gebruik door Afnemer buiten Nederland voortvloeien.

11.3. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 7 (zeven) dagen na bezorging, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Ondernemer verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel, terugplaatsing of vervanging, inclusief administratie, verzend- en voorrijdkosten, aan de Afnemer in rekening gebracht worden.

11.4. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Afnemer en/of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Ondernemer, de Afnemer of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht, dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Afnemer komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Ondernemer geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) vraat/beschadiging door schimmel/mot/parasiet/(stof)luis en/of ander insect en/of andere zaken die het product kunnen beschadigen, het door Afnemer onvoldoende en/of niet in acht nemen van de retourvoorwaarden (artikel 12), et cetera.

11.5. De Afnemer is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Afnemer te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen 7 dagen na ontdekking Schriftelijk aan Ondernemer te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Ondernemer in staat is adequaat te reageren. De Afnemer dient Ondernemer in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

11.6. Indien de Afnemer tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Afnemer blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.

11.7. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Afnemer geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling, tenzij uit de aard van de zaak of de overige omstandigheden van het geval een langere termijn voortvloeit.

11.8. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Ondernemer de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Afnemer, ter keuze van Ondernemer, vervangen of zorg dragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de Afnemer voldoen. In geval van vervanging is de Afnemer gehouden om de vervangen zaak aan Ondernemer te retourneren en de eigendom daarover aan Ondernemer te verschaffen, tenzij Ondernemer anders aangeeft.

11.9. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Ondernemer daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Afnemer.

ARTIKEL 12. RETOURVOORWAARDEN

12.1. Onze producten kunnen per post worden geretourneerd. De enige voorwaarde die wij stellen, is dat de artikelen die u wilt ruilen in goede staat zijn en heel aankomen. Verzendkosten zijn voor eigen rekening. De verzendkosten zullen niet vergoed worden. Het retourneren van breekbare artikelen valt niet onder garantie bij beschadiging bij terugzending. Per geval beslist de Wederpartij of er een vergoeding gegeven wordt. 


ARTIKEL 13. BETALING

13.1. Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de Afnemer verschuldigde bedragen bij vooruitbetaling te worden voldaan. Afnemer kan geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling in het geheel heeft plaatsgevonden.

13.2. De Afnemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de Ondernemer te melden.

13.3. Indien Afnemer in gebreke of verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen dan heeft Ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de Afnemer kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen. Hierbij zal in beginsel een vertragingsrente van 1% per maand over het openstaande bedrag in rekening gebracht worden, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de afnemer in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. 

13.4. De Afnemer is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Ondernemer verschuldigde. 

13.5. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. 

ARTIKEL 14. AANSPRAKELIJKHEID & VRIJWARING

14.1. Indien Ondernemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze Algemene voorwaarden (meer specifiek dit artikel) is geregeld.

14.2. Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Ondernemer is uitgegaan van door of namens de Afnemer verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

14.3. Ondernemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. 

14.4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de directe schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze Algemene voorwaarden;
- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Ondernemer aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Ondernemer toegerekend kunnen worden;
- redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Algemene voorwaarden.

14.5. Ondernemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. Dit geldt ook voor schade veroorzaakt door motten, museumkevers, schimmel, tapijtkevers en overige schadetoebrengende insecten. etc.

14.6. De Afnemer vrijwaart Ondernemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Ondernemer toerekenbaar is. 

14.7. Indien Ondernemer uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Afnemer gehouden Ondernemer zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Afnemer in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Ondernemer, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Ondernemer en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Afnemer. 

14.8. Indien Ondernemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Ondernemer beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

14.9. De aansprakelijkheid van Ondernemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

14.10. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Ondernemer of zijn leidinggevende ondergeschikten.

ARTIKEL 15. OVERMACHT

15.1. De Ondernemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Afnemer indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. 

15.2. Onder overmacht wordt in deze Algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien en niet voorzien, waarop Ondernemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Ondernemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen (hieronder mede verstaan: vraat/rot in opgezette dieren, en/of beschadiging die Ondernemer niet zijn toe te rekenen). De Ondernemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat de Ondernemer zijn verbintenis had moeten nakomen. 

15.3. Ondernemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 

15.4. Voor zover Ondernemer ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Ondernemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Afnemer is gehouden deze factuur te voldoen als ware sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

ARTIKEL 16. KLACHTENREGELING

16.1. Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de klantenservice van Ondernemer (waarvan de contactgegevens/bezoekadres zijn opgenomen onder artikel 2), nadat de Afnemer de gebreken heeft geconstateerd.

16.2. Bij de Ondernemer ingediende klachten worden met bekwame spoed beantwoord. 

16.3. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

ARTIKEL 17. GESCHILLEN

17.1. Op Overeenkomsten tussen de Ondernemer en de Afnemer waarop deze Algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. 

17.2. Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen of overeenkomsten, hoe dan ook genaamd, zullen in eerste aanleg worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Zwolle. 

17.3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben 
ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. 

ARTIKEL 18. AANVULLENDE OF AFWIJKENDE BEPALINGEN

18.1. De Ondernemer behoudt zich het recht voor deze Algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. 
 

18.2. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de desbetreffende rechtsbetrekking met de Afnemer. Afnemer wordt geadviseerd regelmatig (doch in ieder geval voorafgaande aan het plaatsen van een bestelling) de Algemene voorwaarden op wijzigingen na te gaan.Inhoudsopgave

(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2018 - 2024 mariposabutterflies | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel